نوشته‌ها

مفهوم امام و امامت

بهشت بر دوستدارانش باد امامت مفهومي است فلسفي و نه ماهوي، از اين رو حد و رسم در تعريف آن راه ندارد. بنابراين براي شناخت او كه امري است ضروري بايد شرايط و صفات امام را درك كرد؛ صفات و شرايطي كه از سويي بازتاب زمانه اند يعني حاصل تربيت خانواده اند و حاصل اثرپذيري از محيط و از سوي ديگر تاثيرگذارنده…