نوشته‌ها

شیعه با ایمان

اشاره: مذهب شیعه همان اسلام ناب محمدی است. این مذهب که مبتنی بر قرآن و اهل بیت است توسط شخص رسول خدا(ص) به این اسم نامگذاری شده است. پیروان این مذهب دارای ویژگی هایی است که در احادیث اهل بیت بیان گردیده است. در این نوشته در ارتباط با شیعه با ایمان از نظر قرآن  و احادیث ، نکاتى بیان مى شود:   …