نوشته‌ها

متدلوژى شرق شناسى در مطالعات تاریخ اسلام

مسئله روش شناسى که شرق شناسان از نیمه قرن نوزدهم در مطالعات خود در باب تاریخ اسلام دنبال مى کنند، به عللى چند حایز اهمیت است: ۱. این روش شناسى بر تمام کوشش هاى محققان غربى و شرقى که به مطالعات شرق شناسى توجه دارند، سایه افکنده است. محقق غرب شناسى به این مسئله از زاویه معینى مى نگرد و آن دقیقاً عبارت است…