نوشته‌ها

 محمّد بن اُورَمه قمى.

اشاره: «محمدبن اورمه قمی» یکی از محدثان بزرگ و ارجمند شیعه است. که شناخت شخصیت و خدمات او، در حوزه حدیث و روایت، کاری شایسته است. اسم او، محمد، نام پدرش، اُورَمه و کنیه اش؛ ابوجعفر است. هر چند، دقیقاً نمی توان تاریخ طلوع ابوجعفر محمد بن اورمه؛ ستاره حرم اهل بیت و محدث گرانقدر را مشخص کرد؛ ولی از آنج…