نوشته‌ها

برید عجلى

مرتضى نجفى ویژگیهاى فردى ابوالقاسم برید بن معاویه عجلى(کوفى عربى)فرزند معاویه بن ابى حکیم عجلى بود. از پدرش چندان اطلاعى در دست نیست. برید از روایتگران شیعى عرب تبار و منسوب به قوم بنى عجل بود. بدین جهت او را عجلى گفته اند. بنى عجل در حد فاصل یمامه عربستان و بصره عراق مى زیستند و قسمتى از آبهاى م…