نوشته‌ها

فلسفه‏ امامت از دید متکلّمان اسلامى

متکلمان امامی ١- تنفیذ و اجراى احکام اسلامى (تنفیذ احکامهم)؛ ۲- اقامه‏ ى حدود اسلامى (واقامه حدودهم)؛ ۳- پاسدارى از مرزها (و سد ثغورهم)؛ ۴- تجهیز نیروهاى دفاعى (و تجهیز جیوشهم)؛ ۵- گرفتن زکات و مالیات‏هاى شرعى (و اخذ صدقاتهم)؛ ۶- سرکوبى آشوب طلبان و دزدان و راهزنان (و قهرالمتغلبه والمتلصصه و قطاع الطریق)؛ ۷- اقا…