نوشته‌ها

بررسی رابطه ی بین سبک زندگی و سبک فرزندپروری مادران شهر ایلام

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

رابطه خودپنداره با تنش ادراک شده بر مادران

رابطه ی بین منبع کنترل و خودپنداره با تنش ادراک شده بر مادران کودکان درخودمانده جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

سلامت روانی مادران کودکان استثنایی و عادی

مقایسۀ سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی مادران کودکان عادی جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.