نوشته‌ها

انسان کامل و اثبات امامت (2)

خلیفه خدا در بخش نخست، پیشینه انسان كامل در مكاتب فكری، پیدایش اصطلاح انسان كامل، تبیین جایگاه او در چینش هستی با دید عرفانی، بیان شده و یكی از ادله عرفانی مدعی وجود انسان كامل و این اصل كه در هر زمان، تنها یك انسان كامل پا در ركاب است، بررسی شد. دلیل دوم لزوم انسان كامل دلیل پیشین ناظر به سر پیدایش عالم و آ…