نوشته‌ها

ام فروه مادر امام صادق (ع )

فـاطمه دختر قاسم بن محمدبن ابى بكر و فرزند اسما دختر عبدالرحمن بن ابى بكر كه با كنيه ام فـروه شهرت داشته ، مادر امام جعفر صادق (ع ) وهمسر با فضيلت امام محمدباقر(ع ) بوده است ، و بهمين جهت امام صادق (ع ) فرموده است : ولدنى ابو بكر مرتين . يعنى ابو بكر، از دو طريق سبب ولادت من گرديده است . ام فروه ، مادر …