نوشته‌ها

برهان عنایت و اثبات امامت

اشاره درنوشته‏ هاى پیشین دو قاعده‏ى لطف و امکان اشرف، براى اثبات اصل وجود امام (ع) مورد پژوهش و ارزیابى قرار گرفت . (۱) این نوشتار، از برهان عنایت و اثبات اصل وجود امام (ع) - به درازاى عمر بشرى و گستره ى جهان هستى (۲)- سخن مى‏ گوید. نخست واژه ى «عنایت» و تاریخچه و مفاد و برهان و پشتوانه ى عقلى و …