نوشته‌ها

شباهت‌ های فرقه سیاسی صوفیه و جریان منحرف احمدالحسن

  اشاره داب و شگرد گروه های انحرافی در جامعه اسلامی، برای فریب مردم خود را به دین اسلام چشپانده و برای این هدف از احادیث جعلی و دروغین استفاده می کنند. در این مقاله مختصر به وجه اشتراک فرقه احمدالحسن با فرقه صوفیه پرداخته شده است.   استفاده از احادیث جعلی یکی از مهمترین ویژگی مدعیان …