نوشته‌ها

خاستگاه اخلاق پژوهش

دكتر احد فرامرز قراملكى(1) چكيده پرستوى پژوهش را دو بال است: روش و اخلاق. اخلاق پژوهش آهوى رفتار ارتباطى در فرايند تحقيق است كه به رعايت حقوق افراد مبتنى است. اخلاق پژوهش دو روى‏آوردِ فردگرايانه و سازمان‏نگر دارد. در روى‏ آوردِ نخشست بر مسئوليت‏هاى پژوهشگر به عنوان شخصيت حقيقى تأكيد مى ‏شود و در روى‏آو…