نوشته‌ها

عوامل همبستگی در زندگی اجتماعی

نیازهای انسان برخی نظریه‌پردازان علوم اجتماعی، ویژگی زیست اجتماعی انسان را معلول نیازهای متنوع بشر دانسته‌اند؛ زیرا نیازهای او با توجه به استعدادهای نهفته در وجودش، با معاشرت، تبادل افکار و ایجاد روابط نیکو با همنوعان در جامعه سالم تأمین می‌شود. در واقع آنان جامعه را متشکل از تعداد افرادی می‌دانند که بر…