نوشته‌ها

دلیل عصمت امامان شیعه

اشاره: مذهب امامیه قائل به عصمت امامان اهل بیت است. به این معنا که امام باید از گناهان کبیره و صغیره و همچنین از خا و اشتباه و سهو مصون است. عصمت امامان شیعه به دو روش عقلی و نقلی قابل اثبات است که در این نوشته به این مطلب اشاره شده است.     ۱.روش عقلی: عصمت را به هر معنایى تفسیرکنیم، با…

عصمت امامان شیعه

شبهه: شیعیان ادعا می کنند که ائمه شان معصومند اما به اتفاق همه کارهایی از ائمه سر زده که با عصمت ایشان منافی و متضاد است، به عنوان مثال:  الف) حسن بن علی ـ علیه السلام ـ با پدرش علی ـ علیه السلام ـ در اینکه به جنگ کسانی برود که می خواهند انتقام خون عثمان را بگیرند مخالف بود. تردیدی نیست که یکی درست…