نوشته‌ها

شیعه و زیارت قبور زنان

شبهه:  با توجه به آنچه از پیامبر(ص) نقل شده است: «لعن الله زائرات القبور» نباید زنان به زیارت قبور بروند در حالی از نظر شیعه رفتن زنان به زیارت قبور اشکالی ندارد.  پاسخ: پاسخ این شبهه را اینگونه میتوان داد:  الف - احادیثى داریم که میگوید حضرت فاطمه زهرا(س)  یا عایشه به زیارت قبور می رفتند؛ انّ فاطمه کانت تز…