نوشته‌ها

شیخیه و بنیان گذار آن

این اعتقادات زمینه را برای زایش فرقه‏ ی کشفیه و در ادامه‏ ی آن، پیدایش بابیه و بهاییه فراهم کرد و کار به جایی رسید که عده‏ای به رکن بودن خود بسنده نکنند و ادعای مهدویت و در نهایت ادعای الوهیت نمایند. شیخیه - شیخ احمد احسائی - سید کاظم رشتی شیخیه و بنیان گذار آن "شیخیه" فرقه ‏ای است که مؤسس آن شیخ…