نوشته‌ها

حرمت بناء مسجد بر قبور اولیاء

شبهه وهابیت با استناد به حدیث ذیل، بناء مسجد بر جوار قبور اولیاء را تحریم می کنند. چگونه ثابت می کنید که این استناد صحیح نیست؟ خداوند یهود و نصاری را از رحمت خود دور کند، قبرهای پیامبران خود را مسجد اتخاذ کرده اند. عائشه می گوید: اگر بیم این نبود که قبر پیامبر مسجد گردد مسلمانان قبر او را آشکار می کردند…