نوشته‌ها

تقسیم خمس در مذهب شیعه بدعت در اسلام

شبهه با توجه به این که آیه خمس در جنگ بدر نازل شده و برای اکرام مقاتلین فی سبیل الله بود، و تقسیم خمس به روش فعلی شیعه که قسمتی از آن را به سادات اختصاص می دهند، از بدعتهای شیعه است! پاسخ شبهه در پاسخ توجه به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد: ۱ . قرآن کریم معجزه جاوید و کتاب هدایت همه انسانها در هر زمان …