نوشته‌ها

میشل یان دوخویه+

اشاره: میشل یان دوخویه (Michael Jan De Goeje) از شرق شناسان سخت کوش هلندى است ؛ او همٌ خویش را مصروف تحقیق ، تألیف وترجمه متون تاریخى و جغرافیایى کتب و آثار عالمان اسلامى و شرقى کرد. رساله دکتراى او، ترجمه و شرح کتاب "البلدان " اثر مورخ وجغرافیدان نامى شیعه احمد بن ابى یعقوب مشهور به یعقوبى است . ا…