نوشته‌ها

امامت، عهد الهي

خدای امامت از آنجا كه هر چیز با ارزشی جز نزد كسی كه امین است و هر چیز را در مكان آن قرار می‌دهد، به ودیعه گذارده نمی‌شود، لذا فرموده است:« لاینال عهدی الظالمین» بنابراین، امامت میثاق خدای سبحان در میان امت است كه حفظ و حراست از آن، از طریق فرمان‌برداری اوامر و نواهی ایشان و عدم كوتاهی در برابر ایشان، واجب …