نوشته‌ها

سند زیارت عاشورا

شبهه: برخی می گویند که زیارت عاشورا سند ندارد و خود شیعیان آن را ساخته اند. پاسخ سند زیارت عاشورا: شیخ طوسی در کتاب مصباح المتهجد و سلاح المتعبد زیارت عاشورا را با سند یاد شده در زیر نقل می‌کند و می‌گوید: روی محمد بن إسماعیل بن بزیع عن صالح بن عقبه وسیف بن عمیره عن علقمه بن محمد الحضرمی «قلت لأبی …