نوشته‌ها

آرنولد توماس واکنر

اشاره: سر توماس آرنولد از متخصّصان در بررسى هنرهاى اسلامى و ایرانى و ادبیّات اسلامى و فارسى متولّد استان با صفاى دون شایر انگلستان بوده که ۶۶ سال عمر حاصلخیز خود را در فنون فوق صرف کرده است.        تحصیلات مقدماتى خودرا در دبیرستان لندن ضمن فراگیرى سانسکریت به پایان رسانید…

تعلیم زبان عربی و معجزه نور

اشاره: در دنیا زبانهای متعدد و مختلفی وجود دارد. توانایی سخن گفتن با هر زبانی در صورت امکان دارد که انسان از کودکی آن را از خانواده خود آموخته باشد و یا اینکه  زبان غیر مادری را آموزش دیده باشد و با آنسخن بگوید. امام سخن گفتن با زبانی که نه زبان مادری باشد و نه آن را آموزش دیده باشد، قطعا امر خارق ا…