نوشته‌ها

دلیل عصمت امامان شیعه

اشاره: مذهب امامیه قائل به عصمت امامان اهل بیت است. به این معنا که امام باید از گناهان کبیره و صغیره و همچنین از خا و اشتباه و سهو مصون است. عصمت امامان شیعه به دو روش عقلی و نقلی قابل اثبات است که در این نوشته به این مطلب اشاره شده است.     ۱.روش عقلی: عصمت را به هر معنایى تفسیرکنیم، با…