نوشته‌ها

اعمال ماه مبارك رمضان

اوّل: اعمال مشترك ماه مبارك رمضان، كه مخصوص شب و روز معيّنى نيست، و آن بر چهار قسم است: 1ـ اعمالى كه در هر شب و روز ماه مبارك انجام مى شود. 2ـ اعمالى كه مخصوص شب هاى ماه مبارك است. 3ـ اعمالى كه مخصوص سحرگاهان پرفيض اين ماه است. 4ـ اعمالى كه مخصوص روزهاى ماه مبارك است. دوم: اعمالى كه به روزها يا شب هاى …