نوشته‌ها

قم از نگاه بیگانگان (۱۰)

اشاره: ایرانگرد آلمانى هیزیش کارل بروگش (۱۸۹۴ -۱۸۲۷) که از مصرشناسان بنام آلمان شمرده مى شود، درباره ى ایران نیز پژوهشهاى بسیار داشته و دو بار به ایران سفر کرده است. وى که نخستین کتاب خویش درباره ى الواح مصرى را در زمانى نوشت که هنوز دوره ى دبیرستان را مى گذارنید، بعدها به استادى دانشگاههاى گوتینگتن…