نوشته‌ها

جوان و رسالت خانواده

مهری زینهارى «هفده ساله هستم. گاهى در خودم احساس حقارت می کنم و خود را موفق نمی بینم زیرا پدر و مادرم با من همچون کودکان برخورد می‌کنند و به نظراتم اهمیت نمی دهند و نیازهای روانى و عاطفى مرا که هر جوان نیازمند توجه اطرافیان به آنهاست، درک نمی کنند. آرزو دارم لحظه اى را در کنار آنها بنشینم و درد دل کنم و با ه…