نوشته‌ها

تاسیس دولت وهابی توسط استعمار انگلیس

با دلایل تاریخی ثابت شده که دولت فعلی وهابی ها با همکاری استعمار انگلیس به وجود آمده است. دوره دوم دعوت وهابیان با فعالیت عبدالعزیز بن عبدالرحمان در سال ۱۳۱۹ هجری آغاز شد. زمانی که وی از کویت به نجد آمده و پس از تسلط بر نجد و توسعه قدرت خود، کشور عربستان سعودی را ایجاد کرد و تا کنون فرزندانش بر این کش…