نوشته‌ها

نشستن با اهل تصوف

آیا حدیث نبوی «من اراد ان یجلس مع ا... فلیجلس مع اهل التصوف» حقانیت تصوف را اثبات می کند؟ پاسخ اولاً: این حدیث در کتابهای معتبر شیعه مانند کتب اربعه، بحار، وسائل و ... و کتابهای اعتقادی علمایی مانند شیخ مفید، طوسی، صدوق و ... و همچنین در کتابهای معتبر نزد اهل سنت مانند صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند…