نوشته‌ها

جوان و ابراز وجود

«به استعداد خودت ایمان داشته باش، همانطور که به خدا ایمان دارى. روح تو پاره اى از آن «واحد» بزرگ است، نیروهایى که در تو هست، مانند دریاى وسیعى، عمیق و بى پایان است.[۱] ویلکو «هیچ راهى، بهتر از آنکه به مشکلات منتهى مى گردد، انسان را به سر منزل احتیاط و مآل اندیشى نمى رساند، دست تواناى مصائب بهتر از انگشتان نیک بختى و…

نیازهاى زیستى و روانى جوانان

(اى انسان) آیا گمان مى کنى که موجودى خرد و بى مقدارى و حال آن که (راز) جهان عظیمترى در کتاب روح تو مندرج است. درد تو از خود توست ولى نمى دانى و دواى تو نیز در خود توست ولى نمى بینى و تو آن کتاب مبینى هستى که به یارى حروف اندک آن، راز هاى عظیمى آشکار مى شود. منسوب به دیوان اشعار حضرت على(علیه ا…