نوشته‌ها

خُذیمه ابن ثابت الانصاری—

 ابو عماره، خُزَیمه بن ثابت بن فاکِه انصاری اَوسی، از یاران برجسته پیامبر خداست. او در جنگ اُحد و دیگر نبردهای پیامبر خدا، همگام آن بزرگوار بود و از آن رو که پیامبر خدا گواهی او را در حُکمِ دو شاهد قرار داد، به «ذو الشهادتَین»مشهور شد. خزیمه از معدود کسانی است که پس از پیامبر صلی الله علیه وآله بر «ح…