نوشته‌ها

عقل و اخلاق

  اشاره: اخلاق منابعی متعددی دارد. شرع، فطرت و عقل از منابع اخلاق محسوی می گردد. در این مقاله به رابطه عقل و اخلاق پرداخته شده و بیان گردیده که عقل و خرد انسان تا چه حدی در مسائل اخلاقی نق دارد.   عقل چیست؟ واژه ها در گستره علوم مختلف ، معانی گوناگونی دارند. واژه عقل (خرد) نیز از …