نوشته‌ها

تفاوت مذاهب اهل سنت با مبانی شیعه

   اشاره: در میان مسلمانان مذهب اهل سنّت دارای چهار مذهب فقهی  به نامهای حنبلی، حنفی، شافعی و مالکی. وهابیت نیز در کنار این مذاهب به عنوان مذهب اهل سنت تلقی می شود. در این نوشته تفاوت این پنچ مذهب با مبانی شیعه، توضیحاتی داده شده است.     مذهب شیعه در سه حوزه اساسی با مذاهب اربعه اهل سنّت …