نوشته‌ها

عدم صلاحیت عثمان برای خلافت

در اینجا اموری ذکر می شود که عدم صلاحیت عثمان را برای مسند خلافت ثابت می کند: ۱.  عثمان بعد از تصدّی خلافت، بر منبر رسول خدا نشست تا برای مردم خطبه بخواند اما چیزی نمی دانست لذا گفت: «أنتم إلى إمام فعّال أحوج منکم إلى إمام قـوّال ...، شما به پیشوایى که زیاد کار کند بیشتر احتیاج دارید تا پیشوایى که زیاد سخن …