نوشته‌ها

حسین بن عبدالصمد عاملی

فقیه ، محدث ، عالم ۱قرن ۱۰ ق . حسین بن عبدالصمد عاملی ، با نسبت حارثی همدانی ، پدرشیخ بهایی و ازمهم ترین راویان شهید ثانی . در روستای جبع در صیدای لبنان به دنیا آمد . در آن دیار و درحوزۀ حبل عامل نزد عالمان آن جا ، مانند سیح حسن بن محقق کرکی ، داماد محقق کرکی ، ونیز شهید ثانی ، دانش آموخت . بیش ترین م…