نوشته‌ها

مرثيه حضرت زهرا(س) 3

                 يازهرا(س) دانی كه چرا سرشك مأنوس عليست؟ يا آه چـــــرا به سينه محبوس عليست؟ يــك مـــــرد نبـــــود تا بگــــويد نامـــرد اين زن كـه تو ميزنيش ناموس عليست (جواد هاشمی) …