نوشته‌ها

روزه هاى مرسوم کاتوليک ها

کاتوليک ها در روز چهارشنبه خاکستر و نيز روز جمعة الصليب روزه مى گيرند. هم چنين در تمامى روزهاى جمعه ماه انابت نيز که دوران توبه و تعمق کاتوليک هاست، از خوردن گوشت پرهيز مى کنند. کاتوليک ها تا قرن ها اجازه نداشتند در هيچ يک از روزهاى جمعه سال به گوشت لب بزنند، اما پرهيز از گوشت در روزهاى جمعه غير از دو…