نوشته‌ها

تربیت اراده در کودک

مفهوم اراده در کودک میزان اراده، از خواص فطری انسان نیست. انسان اراده را نه با ارث به دست می آورد و نه با اراده ضعیف و یا قوی به دنیا می آید، بلکه اراده نیز همانند بسیاری از صفات، در جریان فعالیت انسانی شکل می گیرد و شرایط زندگی سهم عظیمی در تکامل اراده دارد. یک اراده پخته و رسیده، یک خاصیت ترکیبی است…