نوشته‌ها

تنزیه خدا از شباهت به آفریدگان در کلام امام رضا(ع)

اشاره: در مسائل خدا شناسی و صفات الهی مذهب شیعه از اهل بیت پیامبر اسلام (ص) پیروی نموده و تعالیم و آموزه های آنان را معیار عقاید در این موضوعات قرار می دهند. هرچند برخی موضعات عقلی است و عقل انسان به آنها می رسد ولی در عین حال راهنمایی های اهل بیت بسیار راهگشا و هدایت گر است. این نوشته کلامی از امام رضا علیه ه…