نوشته‌ها

دختران پسر نما و پسران دختر نما

عباس محمدى اصل یکم تغییرات ساختمان لگن مادینگان از نخستین تغییرات ارگانیک در جهت راست قامتی بود که تحول ستون مهره‌ها را در پی داشت. این تغییرات، از جهت تحول ساختار دندان‌ها و تطویل دوران رشد جمجمه و مغز و بلوغ و ضرورت تغذیه نوزادان، به حضور زنان وابستگی یافت و سهم‌بری غذا از راه شکار را در مرحله دوم اهمیت، پس از ج…