نوشته‌ها

استحباب نماز در کنار قبور

شبهه وهابیها می گویند از بدعتهای شیعه که موجب شرک می‌شود، این است که شیعیان نماز  و  دعا در کنار قبور را مستحب می دانند. پاسخ شبهه نسبت دادن این معنا که نماز در کنار قبور از نظر شیعیان به صورت مطلق مستحب است، خلاف واقع و کذب است؛ زیرا بر اساس نظر فقهای شیعه نماز در میان قبور نه تنها مستحب نیست، …