نوشته‌ها

برقی قمی ، احمد بن محمد (قرن های ۲ و ۳ ق)

تاریخ نگار ، جغرافیادان ، محدث ۱ایرانی . ابوجعفراحمد بن محمد برقی ها خاندانی امامی وساکن قم بودند که انتساب آن ها به روستای برق رود (منطقه ای درحوالی قم ؛ یاقوت ، بلدان ، ج ۱، ص ۵۷۵) سبب شهرت آن ها به برقی شده است . مهم ترین فرد این خاندان ابوجعفراحمد است ونیای بزرگ او ، محمد بن علی ، ازیاران زید بن …