نوشته‌ها

از شیخی گرى تا بابى‏ گرى

اشاره: پیروان فرقهٔ شیخیه، پس از مرگ شیخ احمد احسایی، پیرامون سید کاظم رشتی گرد آمدند. با مرگ سید کاظم رشتی، بر سر جانشینی او، اختلاف شد و این فرقه به گروه‌هایی مانند کریمخانیه، باقریه،... تقسیم شد. نوشتار حاضر، انشعاب این گروه‌ها و پیدایش فرقهٔ بابیه از این میان را بررسی می‌کند و به زوایایی از زن…