نوشته‌ها

اسلام در اروپا-

  اشاره: خصومت تاریخی میان قسمت های غربی و شرقی اروپا، در سنت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متباین که حتی تا زمان حال ادامه یافته، منعکس یافته است. این تباین حتی در انقلابات و تغییرات تاریخی اسلام در جهان اروپایی نیز اثر گذاشته است. در این نوشته به موقعیت و جایگاه اسلام در اروپا مورد بررسی قرار گرفته است. …