نوشته‌ها

اندیشه‌ی هفت اقلیم و ارزیابی یادکردهای آن در احادیث

 چکیده‌ بنابر یک باور باستانی مشترک میان اقوام گوناگون، زمین مسکون از هفت پاره‌ تـشکیل‌ شـده‌ کـه نمود آن در فرهنگ اسلامی، اندیشه‌ی « هفت اقلیم » بوده است. در حالی که می‌دانیم‌ شاخصترین الگوها از هفت پاره زمـین سه الگوی ایرانی، هندی و یونانی بوده است‌، باید اذعان داشت که‌ دست‌ کـم در حد واژه، واژه‌ی…