نوشته‌ها

بیعت بعد از شش امام علی

ابن حزم میگوید:امام علی(ع) بعد ۶ماه بیعت کرد اگر بیعت صحیح بود چرا از ابتدا تن در نداد؟ پاسخ اوّلاً: شیعه معتقد است که امیرمؤمنان هیچگاه بیعت نکرد، زیرا خلیفه به مرور زمان زمام امور را به دست گرفت که دیگر به بیعت علی نیازی نبود و این شما سلفی ها هستید که می گویید علی بیعت کرد. حالا فرض کنیم که علی بیعت کر…