نوشته‌ها

براهین اثبات وجود خدا

در طول تاریخ در رابطه با اثبات خدا، اندیشمندان تمام ادیان الهی، استدلال های بیشماری را در هر دوره و عصری مطرح کرده اند. تمامی این ادله را می توان در سه راه کلی خلاصه کرد: ۱ـ براهین عقلی ۲ـ براهین علمی و تجربی ۳ـ براهین قلبی در استدلال های عقلی می توان به براهینی چون: برهان علّی و معلولی یا برهان امکان و وج…