اگر (بنابر سخن اهل سنت ) پیامبر صلی الله علیه و آله جانشینی برای خود انتخاب نکرد پس چرا ابوبکر ، عمربن خطاب را به جانشینی خود برگزید ؟

علمای اهل سنت می گویند که پیامبر صلی الله علیه و آله بدون وصیت از دنیا رفت و کسی را به عنوان خلیفه بعد از خود تعیین نکرد و امر تعیین رهبری را به امت واگذار کرد. از جمله کسانی که به این مطلب تصریح کرده ذهبی می باشد.(۱) همچنین ابن خلدون در جلد اول تاریخ خود می نویسد: « وصیتی از پیامبر صلی الله علیه و آله در باب امامت، صورت نگرفت».(۲)

او در ادامه سخن خود به عمل صحابه اشاره دارد که آنان ابوبکر را انتخاب کردند و این دلیل بر آن است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در امر امامت، وصیتی نکرد. سپس می گوید:

« مساله امامت و سیاست گذاری جامعه امر مهمی نیست و این مساله به خود مردم واگذار شد (( و انما هی من المصالح العامه المفوضه الی نظر الخلق))(۳)

او در اینجا اشاره ای به کلام عمر دارد که در حال احتضار گفت: « اگر کسی را به جانشینی خود تعیین کنم اقتدا به ابوبکر و اگر نکنم اقتدا به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کردم».

منابع

۱- تاریخ الاسلام،‌ذهبی،‌ج۲ ،‌ص ۵۸۴
۲- تاریخ ابن خلدون ، ج۱، ص۳۷۵-۳۷۶
۳- همان