ولید بن عبدالملک خلیفه اموی  مسافرتی به مدینه داشته است. او به انگیزه دیدن مسجد آن شهر این مسافرت را انجام داده  که  برای وسعت آن دستور داده بود.

حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) درآن روز هم مثل روزهای دیگر غیر از جمعه، در مسجد مشغول درس دادن بود وحضرت امام جعفرصادق(علیه السلام) هم درمحضر درس پدر حضور داشت . خلیفه بعد ازورود به مسجد، ازوسعت آن ابراز رضایت نمود وآنگاه وارد شبستان مسجد شد که جلسه درس حضرت امام محمد باقر(علیه السلام) بود .

درس به مناسبت ورود ولید قطع شد ولی او از حضرت امام محمد باقر(علیه السلام) درخواست کرد که به درس ادامه بدهد وازقضا درآن روز جغرافیا درس می دادند وولید که اطلاع ازآن علم نداشت با دقت سخنان استاد را می شنید ونتوانست ازحیرت خودداری کند وازحضرت امام محمد باقر(علیه السلام) پرسید این چه علمی است که تدریس می کنی ؟

استاد گفت: علم جغرافیا وهیئت می باشد .

ولید پرسید این علم راجع به چه بحث می نماید .

حضرت محمد باقر(علیه السلام) جواب داد راجع به وضع زمین وستارگان آسمان بحث می نماید .

ولید تا آن موقع حضرت جعفر صادق(علیه السلام) راندیده بود وقتی چشمش به او افتاد ازحاکم مدینه پرسید این طفل دراینجا چه می کند ؟ عمربن عبدالعزیز جواب داد: او پسر محمدباقر(علیه السلام) می باشد وجزو دانشجویان است ومثل دیگران تحصیل می نماید.

ولید پرسید چگونه این کودک می تواند ازدرس های این مجلس استفاده نماید.

حاکم مدینه گفت: استعداد این کودک برای تحصیل ازتمام کسانی که دراینجا درس می خوانند زیادتر است .

ولید حضرت جعفر صادق(علیه السلام) را فراخواند ووی به خلیفه نزدیک شد وولید بادقت اورانگریست وبعد گفت این هنوز یک کودک است، چگونه می تواند دراینجا تحصیل کند.

عمر بن عبدالعزیز گفت: خوب است که خلیفه اورا آزمایش کند تااینکه بداند که این کودک ازدانشمندان می باشد .

خلیفه ازاو پرسید اسمت چیست ؟

کودک جواب داد اسم من جعفر است .

خلیفه پرسید: جعفر آیا می توانی بگوئی « صاحب المنطق » که بود ؟ حضرت امام جعفرصادق (علیه السلام) بیدرنگ جواب داد : « ارسطو» وشاگردانش به او این لقب را داده بودند .

خلیفه پرسید : آیا می توانی بگوئی ( صاحب المعز) که بود .

حضرت جعفر صادق(علیه السلام) جواب داد : این اسم یک شخص نیست بلکه اسم دسته ای از ستارگان است که به اسم ( ممسک الاعنه) هم خوانده می شود  خلیفه که بیشتر دچار حیرت شده بود، پرسید آیا می دانی که ( صاحب السواک) که بود .

حضرت امام جعفر صادق(علیه السلام) جواب داد: (صاحب السواک) عنوان ( عبدالله بن مسعود) بود که قسمتی ازخدمات جدم حضرت رسول الله (صلی الله علیه وآله) رابرعهده داشت .  ولید بن عبدالملک چند بار گفت: مرحبا وخطاب به امام محمد باقر(علیه السلام) اظهار کرد این پسر تو، از بزرگترین دانشمندان دنیا خواهد شد.

پیش بینى ولید بن عبدالملک درمورد حضرت امام جعفر صادق(علیه السلام) درست درآمد و او نه فقط یکی از دانشمندان برجسته بلکه برجسته ترین دانشمند عصرخود شد .

منبع: مغز متفکر جهان شیعه