بقعه امامزاده جعفر يکى از قديمى ترين بناهاى تاريخى شهر بروجرد است. كتيبه هاى موجود در اين بنا، فرد مدفون را جعفر، فرزند امام موسى كاظم، هفتمين امام شيعيان مى دانند. اما در برخى کتابها و منابع تاريخى، جعفر با پنج واسطه، فرزند امام سجاد، چهارمين امام شيعيان ذکر شده است.

معمارى

بناى آرامگاه امامزاده جعفر بروجرد از بناهاى جالب توجه معمارى اسلامى در استان لرستان و غرب ايران است. گنبد هرمى شكل اين آرامگاه با بيش از هزار سال قدمت، در دوره سلجوقيان ساخته شده است و از نمونه هاى معمارى سلجوقى به حساب مى آيد. اين گنبد منحصر به فرد، بصورت مخروطى مخروطى بلند و پلکانى با ۱۸ پله ساخته شده است. نمونه اينگونه گنبدها، در غرب ايران کمتر ديده مى شود اما در مناطق جنوبى تر (خوزستان)، آثار مشابهى مانند آرامگاه دانيال نبى در شوش گسترش بيشترى دارند.