بقاع متبركه امامزاده نورالله معروف به پيرمردان ، امامزاده شاه چراغ ، امامزاده شاه اولياء در طرود ، امامزاده فردين ميامي در 60 كيلومتري خاور شاهرود و سه راه شوسه ، همچنين بقعه متبركه امامزاده محمد روستاي ديزج واقع در پنج كيلومتري جنوب خاوري شاهرود ، امامزاده ابراهيم روستاي مجن در 36 كيلومتري باختر بسطام- شاهرود ، امامزاده جرجيس بيارجمند ، امامزاده سوداغلن روستاي سوداغلن ، امامزاده سلطان سيد احمد در روستاي فرومد ، امامزاده سيد ابوالقاسم ، امامزاده معصوم زاده روستاي قلعه نوخرقان در 22 كيلومتري شمال خاوري بسطام و دو كيلومتري باختر جاده آسفالته بسطام- گنبد كاووس و امامزاده ابراهيم (ع)قهج اوليا در 15 كيلومتري شمال خاوري بسطام واقع است .